Банктын реквизиттери

Уюмдун аталышы: «Евразиялык Сактык Банкы» Ачык Акционердик Коому
Иш жүзүндөгү дареги: 720021, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ибраимов көч., 40/1
Юридикалык дареги: 720021, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ибраимов көч., 40/1
ИСН: 02903199310045
БИК: 112001
КР УБ БИК: 101001
РСИ коду: 999 УККН
КРУБдагы кор.эсеп: 1013810000470180
ОКПО: 20205649
SWIFT: KYRGKG22